Strona Archiwalna
III Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu
Informacje o Kongresie

Mundur gospodarki wodnej


Na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, zwanym dalej „Wodami Polskimi”, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej;
2) elementy składowe i wzory munduru gospodarki wodnej;
3) czas używania munduru gospodarki wodnej.

§ 2. W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie do noszenia munduru gospodarki wodnej są obowiązani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach służbowych:
1) prezesa Wód Polskich;
2) zastępcy prezesa Wód Polskich nadzorujących: pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym;
3) dyrektorów departamentów Wód Polskich pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym;
4) rzecznika prasowego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich;
5) zastępców dyrektorów departamentów Wód Polskich pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym;
6) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;
7) zastępców dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich nadzorującego pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym;
8) kierownika wydziału/zespołu komunikacji społecznej;
9) kierownika wydziału/zespołu edukacji wodnej;
10) rzecznika regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;
11) dyrektora zarządu zlewni;
12) zastępcy dyrektora zarządu zlewni;
13) kierownika nadzoru wodnego;
14) kierownika zespołu kontroli zewnętrznej;
15) kierownika zbiornika wodnego;
16) kierownika obiektu hydrotechnicznego;
17) kierownika statku;
18) kierownika stopnia piętrzącego (śluzy);
19) kierownika jazu;
20) kierownika bosmanatu lub przystani;
21) mechanika;
22) szypra;
23) bosmana;
24) stermotorzysty;
25) sternika;
26) starszego marynarza;
27) marynarza;
28) operatora śluzy, jazu, pochylni;
29) specjalisty gospodarowania wodami;
30) specjalisty wydziału/zespołu komunikacji społecznej;
31) specjalisty wydziału/zespołu edukacji wodnej.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementów składowych i wzorów munduru gospodarki wodnej oraz czasu ich używania


Galeria