Strona Archiwalna
III Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu
Informacje o Kongresie

System zharmonizowanych usług rzecznych RIS


Centrum RIS

Głównym celem systemu RIS jest uczynienie z żeglugi śródlądowej przejrzystego, niezawodnego, elastycznego i łatwo dostępnego rodzaju transportu, który będzie w stanie konkurować z innymi rodzajami przewozów ładunku. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim wyznaczyła cztery strategiczne korzyści, jakie ma wyznaczać RIS dla żeglugi śródlądowej:

  • konkurencyjność żeglugi śródlądowej,
  • optymalizację wykorzystania infrastruktury,
  • poprawę bezpieczeństwa,
  • poprawę ochrony środowiska naturalnego.

System RIS zapewnia podstawowe serwisy usług:

RIS składa się z czterech podstawowych segmentów:

  • segment sensorów – źródło informacji,
  • segment transmisji danych,
  • Centrum RIS – miejsce przetwarzania informacji,
  • segment użytkowników RIS – adresat informacji.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W roku 2013 Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie rozpoczął pracę nad projektem Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze nr 7.5-15. W dniu 25.10.2013 Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał pre-umowę dla ww. projektu i rozpoczął dalsze pracę nad projektem, który zakłada przygotowanie dokumentacji dla pełnego wdrożenia usług informacji rzecznej RIS na dolnym odcinku rzeki Odry.

W piątek, 16 maja 2014 r. w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w obecności Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju prof. Doroty Pyć nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum RIS. W uroczystości uczestniczyli także Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż oraz przedstawiciele administracji wodnej, środowisk naukowych i armatorów śródlądowych.

Projekt jest kolejnym etapem wdrażania Systemu zharmonizowanych usług rzecznych RIS. W ramach projektu zwiększony zostanie obszar objęty systemem informacji rzecznej RIS oraz poprawiona zostanie funkcjonalność już wdrożonego systemu.

Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości aktualnie świadczonych usług RIS z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii oraz opracowanie i świadczenie nowych usług zarówno dla administracji publicznej, armatorów żeglugi śródlądowej, kapitanów żeglugi śródlądowej oraz pozostałych zainteresowanych podmiotów. Wprowadzenie systemu RIS ma na celu zintegrowanie i wykorzystanie informacji płynących ze wszystkich czujników i urządzeń instalowanych na jednostce pływającej oraz dodatkowo pozyskiwaniu informacji z zewnątrz. Zważając na obowiązki jakie wynikają z przepisów żeglugowych nakładanych na kierownika statku i konieczności zapoznania się z bieżącą sytuacją hydrometeorologiczną oraz locją danego akwenu przed rozpoczęciem podróży, system RIS ułatwi dostęp do informacji oraz przyśpieszy proces decyzyjny. RIS ma na celu również zintegrowanie środowiska żeglugowego w całej Europie i zwiększenie konkurencyjności poprzez czytelny i jasny przekaz informacji pomiędzy użytkownikami z różnych krajów. Wpływa to pozytywnie na rozwój żeglugi śródlądowej i otwiera nowe zagraniczne rynki usług dla lokalnych przewoźników.

Projekt realizowany w latach 2016-2021
Wartość projektu:                 21 402 300,73 PLN
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej:     19 994 944,05 PLN
Beneficjent: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Zadanie zrealizowane  w ramach projektu pn.: „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze”.
Projekt współfinansowany z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych,Priorytet VII Transport przyjazny środowisku.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY PEŁNEGO WDROŻENIA RIS GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY
Zamawiający: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

W kwietniu 2020 r. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę z firmą Periskal cvba na wykonawcę Projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest kolejnym etapem wdrażania Systemu zharmonizowanych usług informacji rzecznej RIS. W ramach projektu zwiększony zostanie obszar objęty działaniem systemu RIS oraz poprawiona zostanie funkcjonalność pilotażowego systemu.
Aktualnie trwają prace zdalne w ramach realizacji pierwszego etapu projektu. Pracownicy Centrum RIS wraz z Inżynierem Kontraktu analizują oraz weryfikują przygotowywaną dokumentację projektową

Funkcjonalność rozbudowanego systemu możemy sprawdzić na już działających w pełni mapach Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes w linku oraz Interaktywna mapa obszaru Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.


Galeria