Deklaracja strony Kongres Żeglugi

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Serwis dostępny jest pod adresem: www.kongreszeglugi.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.09.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020

Strona jest częściowo dostępna. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.0 (poziom AA), poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu

Deklarację sporządzono dnia: 16.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są:

Anna Marczak – Puc, Wiesław Jania, Sławomir Oczoś

Mail: dostepnosc@opole.uw.gov.pl

Telefon: 77-45-24-125

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu:

 • przy ul. Piastowskiej 14
 • przy ul. Ozimskiej 19
 • przy ul. Oleskiej 125

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Obiekt przy ul. Piastowskiej 14-15

 1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Komunikacja pozioma oraz pionowa jest wolna od barier, poza holem budynku, ze względu na zamontowane bramki.
 2. Dostęp odbywa się poprzez komunikację pionową (winda), natomiast komunikacja pozioma jest dostępna na jednym poziomie. Jedyna barierą jest konieczność uzyskania karty wejściowej ze względu na zamontowane bramki na holu budynku.
 3. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnoprawnością. Przed budynkiem urzędu oraz na parkingu głównym znajdują się oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 5. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane).
 6. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).
 7. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku przy wejściu do Wieży Piastowskiej.
 8. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni).

 

Obiekt przy ul. Ozimskiej 19 (Oddział Paszportowy)

 1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu podjazdów. Brak barier poziomych oraz pionowych. Dostęp do Wydziału odbywa się poprzez komunikację pionową (winda), natomiast komunikacja pozioma jest dostępna na jednym poziomie. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnoprawnością. Przed budynkiem znajdują się oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane).
 3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).
 4. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni).

 

Obiekt przy ul. Oleskiej 125

Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się poprzez podjazd. Komunikacja jest na jednym poziomie. Przed budynkiem znajdują się oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 2. Na stronie podmiotowej dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on-line.
 3. Na stronie internetowej zapewniono informację o zakresie działalności Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 4. Zapewniono komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 5. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:
  • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie BIP lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji: 

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną: bok@opole.uw.gov.pl
 • przesłać faksem pod numer 77 45 24 478
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP Adres skrytki ePUAP: /55s5j1nbiz/skrytka lub /55s5j1nbiz/SkrytkaESP
 • zgłosić telefonicznie pod nr 77 45 24 125, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Kancelarii Ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, I piętro, pokój nr 151.

Opolski Urząd Wojewódzki nie posiada aplikacji mobilnych.

symbol mapy

logo Kongresu III Kongres Żeglugi Śródlądowej

CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

Telefon

77 4524 466

Miejsce

ul. Wrocławska 158 45-835 Opole