Rejestracja uczestnika

Formularz Rejestracji Uczestnika

weź udział w jednym z największych wydarzeń dotyczących stanu wód w Polsce.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), informujemy że:

 • Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Kongresu jest Wojewoda Opolski z siedzibą i adresem: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email iod@opole.uw.gov.pl lub listownie pod adresem Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Od Uczestników Kongresu będą zbierane następujące dane osobowe:
  1) imię i nazwisko,
  2) adres email,
  3) nazwa instytucji,
  4) stanowisko,
  5) wizerunek.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.
 • Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Kongresu, w tym w celu stworzenia listy Uczestników.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora – Głównemu Partnerowi, Partnerom Kongresu w ramach współpracy na rzecz Kongresu, a także w celu publikacji wizerunku Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w celach archiwizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z danych Uczestników w przypadku organizowania przez Organizatora kolejnego przedsięwzięcia z zakresu żeglugi śródlądowej, celem skierowania zaproszenia do wzięcia w nim udziału oraz prawo do udostępnienia tych danych Głównemu Partnerowi, Partnerom Kongresu, w przypadku organizowania przez nich przedsięwzięcia z zakresu żeglugi śródlądowej.
 • W czasie trwania Kongresu Organizator, Główny Partner, Partnerzy lub przedstawiciele mediów mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
 • Zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora.
 • Administrator będzie przetwarzał wskazane w ust. 3 dane osobowe Uczestników na podstawie:
  1) prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest umożliwienie Uczestnikom Kongresu wzięcia w nim udziału, organizacja i przeprowadzenie Kongresu, publikacja informacji o Kongresie,
  2) dobrowolnej zgody, wyrażonej przez Uczestnika Kongresu, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3) przepisów prawa, tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO, dotyczących archiwizowania dokumentów.
 • Dane osobowe Uczestników Kongresu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie i umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Kongresu
 • Uczestnicy, których dane przetwarza Organizator, mają prawo do: 1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) żądania sprostowania danych,
  3) żądania usunięcia danych,
  4) ograniczenia przetwarzania danych,
  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane dotyczą.
 • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa danych zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe będą chronione zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów, tj. przez okres 3 lat.
2 dodaj 2
Wpisz wynik poniżej:

.

Wyrażam zgodę i zapoznałem się z Regulaminem dla Uczestnika