Wystawcy


Rzut - plan rozmieszczenia powierzchni CWK


Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy specjalny system zgłaszania udziału Wystawców w II Kongresie Żeglugi Śródlądowej organizowanym przez Wojewodę Opolskiego.
Zapraszamy podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, instytucje naukowe, ośrodki edukacyjno – dydaktyczne, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z żeglugą śródlądową lub gospodarką wodną.
Po otrzymaniu od Państwa kompletnego wypełnionego zgłoszenia, Organizator w ciągu 30 dniach roboczych poinformuje Państwa o akceptacji lub odrzuceniu uczestnictwa w nadchodzącym wydarzeniu jako Wystawca.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania swojej propozycji jako Wystawca na II Kongres Żeglugi Śródlądowej.

Formularz Rejestracji Wystawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), informujemy że:

 • Administratorem danych osobowych zbieranych od Wystawców jest Wojewoda Opolski z siedzibą i adresem: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email iod@opole.uw.gov.pl lub listownie pod adresem Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Organizator Kongresu zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.
 • Dane osobowe podane przez Wystawców będą przetwarzane w celu rejestracji jako Wystawca w II Kongresie Żeglugi Śródlądowej.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora – Głównemu Partnerowi, Partnerom Kongresu w ramach współpracy na rzecz Kongresu, a także w celu publikacji wydarzenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w celach archiwizacyjnych.
 • Zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora.
 • Administrator będzie przetwarzał wskazane dane osobowe Wystawcy na podstawie:
  1) dobrowolnej zgody, wyrażonej przez Wystawcę, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2) przepisów prawa, tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO, dotyczących archiwizowania dokumentów.
 • Dane osobowe Wystawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie w charakterze Wystawcy.
 • Wystawcy, których dane przetwarza Organizator, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) żądania sprostowania danych,
  3) żądania usunięcia danych,
  4) ograniczenia przetwarzania danych,
  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane dotyczą.
 • Wystawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane osobowe Wystawcy będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów, tj. przez okres 3 lat.
Podstawowe informacje o Wystawcy
Osoba kontaktowa
Stanowisko wystawowe (zgodnie ze schematem CWK powyżej)

8 dodaj 2
Wpisz wynik poniżej:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wystawcy
Organizator nie poniesie żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i obsługą stanowiska Wystawcy

W czasie trwania Kongresu Organizator, Główny Partner, Partnerzy lub przedstawiciele mediów mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i inne formy rejestracji Twojego wizerunku.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora, Głównego Partnera, Partnerów Kongresu, administratora obiektu Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu lub innego obiektu, w którym odbędzie się Kongres, wizerunku Wystawcy, utrwalonego/zarejestrowanego w trakcie Kongresu, a także podczas wydarzeń towarzyszących, na potrzeby materiału sprawozdawczego, dokumentującego i promującego Kongres.

Wyrażam zgodę

Uwaga!
W przydzielaniu miejsc Wystawcom pierwszeństwo posiadają Partnerzy Kongresu - zgodnie z zawartymi Porozumieniami.